JakTV

Madu Hijau - 14 Jan 2022

Jadwal Acara

Kabar Misteri

00:00 - 01:00

Berkah Shop

01:00 - 02:00

Rindu Tanah Suci

02:00 - 05:00

Kiddie World

05:00 - 05:30

Inside

05:30 - 06:00

Drama Korea - Tamra The Island

06:00 - 07:00

Lejel

07:00 - 08:00

Berkah Shop

08:00 - 09:00

Berkah Shop

09:00 - 10:00

Lejel

10:00 - 11:00

Madu Hijau

11:00 - 12:00

MNC Shop

12:00 - 13:00

Drama Korea - Tamra The Island

13:00 - 14:00

Local Hour Zambrud Khatulistiwa

14:00 - 15:00

Berkah Shop

15:00 - 16:00

Berkah Shop

16:00 - 17:00

Madu Hijau

17:00 - 18:00

News Room

18:00 - 19:00

Animal Action

19:00 - 19:30

Kiddie World

19:30 - 20:00

The Hermansyah Story

20:00 - 21:00

MNC Shop

21:00 - 22:00

Kabar Misteri

22:00 - 23:00

News Room Malam

23:00 - 00:00