Jadwal Acara

Duka Nestapa Chantika Anak Yang Terlantar

08:00 - 10:00

Hot Issue Pagi

10:00 - 10:30

Patroli

10:30 - 11:00

Fokus

11:00 - 11:30

Kisah Nyata

11:30 - 13:30

Kisah Nyata

13:30 - 15:00

Kisah Nyata

15:00 - 16:00

Azab

16:00 - 18:00

Program Pengganti

18:00 - 20:30