Jadwal Acara

Huo Yuanjia 01

04:43 - 05:30

Huo Yuanjia 02

05:30 - 06:17

Huo Yuanjia 03

06:17 - 07:04

Huo Yuanjia 04

07:04 - 07:51

Channel Trailer

07:51 - 07:59

Song of Phoenix50

07:59 - 08:49

Song of Phoenix51

08:49 - 09:30

Song of Phoenix52

09:30 - 10:12

Song of Phoenix53

10:12 - 10:52

Song of Phoenix54

10:52 - 11:34

Kamu adalah Mataku 09

11:34 - 12:19

Kamu adalah Mataku 10

12:19 - 13:05

Kamu adalah Mataku 11

13:05 - 13:51

Huo Yuanjia 05

13:51 - 14:38

Huo Yuanjia 06

14:38 - 15:25

Huo Yuanjia 07

15:25 - 16:11

Huo Yuanjia 08

16:11 - 16:58

Huo Yuanjia 09

16:58 - 17:45

Elang dan Pemuda 10

17:45 - 18:28

Elang dan Pemuda 11

18:28 - 19:13

Elang dan Pemuda 12

19:13 - 19:52

Channel Trailer

19:52 - 20:00

Pelindung 05

20:00 - 20:44

Pelindung 06

20:44 - 21:28

Pelindung 07

21:28 - 22:12

Channel Trailer

22:12 - 22:20

Kamu adalah Mataku 09

22:20 - 23:06

Kamu adalah Mataku 10

23:06 - 23:52

Kamu adalah Mataku 11

23:52 - 00:38